ČLENSKÁ SCHŮZE

ČLENSKÁ SCHŮZE

24. ledna 2016

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š
V Lipkách 1021, 263 01 D O B Ř Í Š www.mfkdobris.cz
P O Z V Á N K A
na volební členskou schůzi MFK Dobříš
Výbor MFK Dobříš tímto zve všechny své členy, rodiče hráčů i příznivce na řádnou volební členskou schůzi, která se koná v klubovně na hřišti V Lipkách
9.2.2016 od 18:00
Program:
1. Hlavní část programu
Prezence členů, schválení programu, ustavení orgánů schůze
a. Zhodnocení podzimní části a diskuse sportovních cílů pro jarní část sezóny 2015/2016
b. Ekonomické vyhodnocení roku 2015
c. Diskuse k návrhu a schválení rozpočtu na rok 2016
d. Diskuse k návrhu sportovních, společenských a dalších akcí na rok 2016
2. Volba nových členů výboru, předsedy a místopředsedů
3. Různé
Budeme velmi rádi, pokud přijdete a aktivně se zapojíte do průběhu schůze, poskytnete výboru i vedení jednotlivých týmů zpětnou vazbu týkající se jejich dosavadní práce, náměty, nápady a případně nabídnete i svoji pomoc nebo kontakty na další možnosti, jak vylepšit práci MFK a zvýšit spokojenost členů i širší veřejnosti s činností MFK.

Další novinky

Zobrazit všechny